Salgsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelsene. Kjøp over internett mellom selskaper reguleres hovedsakelig av avtaleloven, kjøpsloven, markedsføringsloven og ehandelsloven, Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av billetter til arrangement, kursavgifter, måltider og overnatting mellom næringsdrivende.

2. Partene
Selger er Nidarosfondet til Fremme av allmennmedisin i Trøndelag orgnr. 976 714 660  ref., Schultz gate 2, 7013 Trondheim, post@nidarosfondet.no, 976 714 660 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som blir sendt inn ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for arrangementet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren krever betaling for arrangementet ved bestilling av kurs og sosiale arrangement.
For de produktene vi selger (kurs og sosiale arrangementer) må du velge enten forhåndsbetaling med Vipps, betalingskort eller faktura via Klarna. Faktura kan medføre et ekstragebyr.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen har ankommet hotellet/kurset på den aktuelle kursdagen.

7. Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

8. Forsinkelse og manglende levering
Dersom kurset som kjøper er påmeldt blir avlyst fra selger sin side skal dette opplyses om innen god tid. Ved eventuell avlysning av kurs fra arrangørens side, gis det tilbud om annet kurs i Nidaroskongress uken. Ønskes ikke annet kurs, refunderes innbetalt beløp i sin helhet. Eventuell reklamasjon kan henvises til e-post post@nidarosfondet.no

9. Avbestillingsbetingelser
Avbestilling frem til 1. september faktureres med kr. 550,– i administrasjonsomkostninger.
Avbestilling fra 15. september frem til og med 10. oktober: Ingen refusjon av kursavgiften. Avbestilling etter 10. oktober: Ingen refusjon av noen bestilte produkter (som kursavgift, måltider, sosiale arrangementer, osv.)
Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling, manglende fremmøte, sykdom, eller andre årsaker. Sjekk derfor om din personlige reiseforsikring også gjelder denne type utgifter. Alternativet er å tegne egen forsikring hos ditt forsikringsselskap som dekker slik avbestilling. Ved sykdom kan refusjon søkes ditt forsikringsselskap mot legeerklæring.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren nekte kjøper inngang på kurs og/eller nekte utstedelse av kursbevis.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Selger benytter seg av tjenesten Klarna – se egne vilkår på klarna.no

11. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

12. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.