Søk støtte


Søknadskriterier

For å søke støtte i Nidarosfondet er den forutsetning at prosjektet har en allmennmedisinsk forankring. I tillegg må de som søker ha en geografisk tilknytning til Trøndelag.

§3 Tilskudd kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter til grupper i forbindelse med: a) Kurs, seminarer og møter, herunder reise- og oppholdsutgifter for foredragsholdere. b) Utredninger som har betydning for planlegging og gjennomføring av legers grunn-, videre- og etterutdannelse, samt kurs og møter om det samme. c) Innkjøp av tekniske hjelpemidler til bruk i videre- og etterutdannelsen. Dette utstyr eies og disponeres av Fondet. d) Andre formål som har sammenheng med legers grunn-, videre- og etterutdannelse. e) Allmennmedisinsk forskning.

II Tilskudd kan ytes til enkeltpersoner i form av: a) Stipendier for undervisning og forskning i allmennmedisin. b) Belønning av prisoppgaver c) Reisestipend for deltakere som skal bidra ved internasjonale kongresser, seminarer, kurs og møter. d) Reise- og forskningsstipend for studier av legers videre- og etterutdannelse.

Tilskudd deles ut i tråd med Fondets formål til grupper og personer med tilknytning til Sør og Nord-Trøndelag.

§4 Mottaker av tilskudd plikter å avgi halvårlig rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til. Endelig resultat presenteres for styret.

Det skal avlegges regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom ikke tilskuddet blir brukt innen den frist som er fastsatt i det enkelte tilfelle, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales.

Søknaden sendes innen fastsatte frister (15/1, 15/5 og 15/9) til post@nidarosfondet.no