Statutter

[vc_row unlock_row_content=»yes» row_height_percent=»0″ overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_percent=»100″ shift_y=»0″ z_index=»0″ el_class=»statutter» shape_dividers=»»][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading]Statutter for Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag[/vc_custom_heading][vc_column_text]§1 Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag (nedenfor kalt Fondet) er en alminnelig stiftelse og ble opprettet 6/10 1983 av allmennpraktiserende leger i Sør-Trøndelag. Kapitalen opparbeides ved inntekter fra kurs og produksjon av undervisningsmateriell, samt salg av informasjons- og utstillingsplasser til firma ved kurs for allmennpraktiserende leger. Fondet skal til enhver tid drives i samsvar med etiske retningslinjer vedtatt av Dnlf.

§2 Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.

§3 Tilskudd kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter til grupper i forbindelse med

a) Kurs, seminarer og møter, herunder reise- og oppholdsutgifter for foredragsholdere.
b) Utredninger som har betydning for planlegging og gjennomføring av legers grunn-, videre- og etterutdannelse, samt kurs og møter om det samme.
c) Innkjøp av tekniske hjelpemidler til bruk i videre- og etterutdannelse. Dette utstyr eies og disponeres av Fondet. d) Andre formål som har sammenheng med legers grunn-, videre- og etterutdannelse.
e) Allmennmedisinsk forskning.

II Tilskudd kan ytes til enkeltpersoner i form av

a) Stipendier for undervisning og forskning i allmennmedisin.
b) Belønning av prisoppgaver
c) Reisestipend for deltakere som skal bidra ved internasjonale kongresser, seminarer, kurs og møter. d) Reise- og forskningsstipend for studier av legers videre- og etterutdannelse.

Tilskudd deles ut i tråd med Fondets formål til grupper og personer med tilknytning til Sør og Nord-Trøndelag.

§4 Mottaker av tilskudd plikter å avgi halvårlig rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til. Endelig resultat presenteres for styret.
Det skal avlegges regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom ikke tilskuddet blir brukt innen den frist som er fastsatt i det enkelte tilfelle, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales.

§5 Styret er Fondets høyeste organ. Styret skal bestå av leder og 4 medlemmer. Lederen velges av generalforsamlingen i separat valg. 2 styremedlemmer med vararepresentanter velges av generalforsamlingen. 1 representant og vararepresentant oppnevnes av Sør-Trøndelag legeforening, og 1 representant og 1 vararepresentant oppnevnes av Det medisinske fakultet, Universitetet i Trondheim.

Styret konstituerer seg selv og velger en nestleder. Alle styremedlemmene skal være leger tilknyttet allmennmedisin, minst 3 av medlemmene skal jobbe i allmennpraksis. Styrets 5 medlemmer har fulle rettigheter i styret. Vararepresentanter møter ved forfall.

Leder og medlemmene velges eller oppnevnes for 2 år av gangen og kan gjenvelges for inntil 2 påfølgende perioder. 2 eller 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Ved utskifting av hele styret velges leder og ett styremedlem for 3 år i sin første periode. Hvis et medlem valgt av generalforsamlingen trer ut av styret i valgperioden, velges nytt varamedlem på neste generalforsamling. Hvis et oppnevnt medlem trer ut av styret, så oppnevnes en ny vararepresentant.

c) Styret er besluttningsdyktig når minst 3 representanter er tilstede.
d) Lederen har ikke dobbeltstemme. Ved stemmelikhet må saken behandles på ny i neste styremøte.
e) Ved styremedlemmers inhabilitet må vararepresentanter tiltre.
f) Valgkomite, bestående av 3 medlemmer kan velges på generalforsamlingen.
g) Generalforsamlingen jfr. §9 oppnevner på grunnlag av avtroppende kongressleders innstilling, ny ansvarlig person for oppstart av Nidaroskongressen. Den ansvarlige etablerer kongressen. Kongressen konstituerer deretter selv egen kongressledelse med ny leder og nestleder i en intern, demokratisk prosess. Ved varig lederforfall tiltrer nestleder som leder og ny nestleder velges. Lederen rapporterer til stiftelsens styre om kongressens framdrift og økonomi. En kongressperiode varer inntil ny leder eller oppstartansvarlig person overtar, normalt 2 år.

§6 Fondsstyret har ansvar for Fondets forretningsførsel og at regnskapet revideres av egen revisor.

§7 Styrets oppgaver

a) Behandle innkomne søknader og anvise innvilgede søknader til utbetaling.
b) Styret skal tilrettelegge for Nidaroskongressens arbeid ved å skaffe tilveie nødvendige lokaler, sekretariatsfunksjoner, driftsmateriell og midler ved behov. Ved svikt i kongressorganisasjonen skal styret ta nødvendige initiativ for å etablere ny kongressorganisasjon.
c) Innkalle til Generalforsamling hvor årsberetning og revidert regnskap for Fondet og Nidaroskongressen skal fremlegges. Kongressens regnskap og beretning legges fram av kongressens ledelse.
d) Styret godkjenner Nidaroskongressens budsjett innen februar i kongressåret og er ansvarlig for regnskapet på grunnlag av kongressleders rapportering.
e) Planlegge Fondets drift og organisere salg av informasjons- og utstillingsplasser.
f) Fremme Fondets formål og kan ta initiativ til utlysing av prisoppgaver.
g) Styret skal sørge for at allmennpraktiserende leger i Sør Trøndelag kjenner til Nidarosfondet og dets søknadsprosedyrer.

§8 Fondsmidler

a) Fondsmidlene/ egenkapitalen er delt i en bundet og en fri del. Bundet egenkapital består av grunnkapital kr. 200.000.- og annen bundet egenkapital.
Bundet egenkapital skal være på minst 4 millioner nok og skal indeksreguuleres hvert år. Midler utover dette overføres til fri egenkapital og forvaltes i henhold til §3.
b) Nidaroskongressen overfører alt netto overskudd til Nidarosfondet.
c) Fondsstyret bestemmer hvert år hvor stort beløp som skal forvaltes i henhold til §3.
d) Fondets regnskapsår er 1.1. – 31.12.

§9 Gen.fors skal gjennom årsmøte langt på vei kunne utøve kontroll med styrets forvaltning av stiftelsen. Generalforsamling er åpen med talerett for alle med interesse innen faget allmennmedisin.

Stemmerett på Generalforsamlingen har alle allmennpraktiserende leger (spesialister i allmennmedisin og andre leger med >50 % stillingsandel i allmennpraksis) med bostedsadresse eller praksisadresse i Sør-Trøndelag. Generalforsamlingen avholdes i Trondheim iinnen utgangen av juni hvert år . Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis 20 medlemmer med stemmerett på generalforsamlingen eller 2 styremedlemmer krever det. Skriftlig innkalling med saksliste sendes ut en uke før generalforsamlingen holdes til alle leger i Sør-Trøndelag, og saker som foreslås tatt opp, skal være styret i hende 4 uker før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen annonseres i lokalpressen.

§10 Generalforsamlingens oppgaver er:

a) Å velge styremedlemmer jfr. §5 og til å avsette styremedlemmer når vilkårene § 29 i stiftelsesloven annet ledd er tilstede. Dette gjelder ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av de ansatte.
b) Å fastsette styremedlemmenes og styreleders godtgjørelse.
Å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
Å avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetningen.
Å beslutte gransking.
Å velge stiftelsens revisor.
Å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.
Å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

§11 Disponering av bundet egenkapital og endring av Fondets vedtekter må vedtas med 2/3 flertall på Generalforsamlingen.

§12 Søknad sendes skriftlig. Det eksisterer i utgangspunktet tertialsvise søknadsfrister 15/1, 15/5 og 15/9, men Fondsstyret vil forsøke å behandle innkomne søknader fortløpende i sine styremøter. Avslåtte søknader kan ikke ankes, men søker kan fremme ny søknad på samme søknadsgrunnlag ved senere anledning. Større og langvarige prosjekter kan søke om bidrag ved flere anledninger.

§13 Ved eventuell oppløsning av Nidarosfondet, vil fondets midler gå til tiltak som fremmer fondets formål. Verken stifterne, styremedlemmer eller andre personer kan bli overført midler fra Nidarosfondet ved en oppløsning. Vedtatt i møte av allmennpraktiserende leger i Sør-Trøndelag 5.09.1984 Endringer vedtatt på Generalforsamling den 23.04.1996

Endringer vedtatt på Generalforsamling 02.06.1999
Endringer vedtatt på Ekstraordinær Generalforsamlingen 9.10. 2002 Endringer vedtatt på Generalforsamling den 12.06.2003
Endringer vedtatt på Generalforsamling den 16.06.2004
Endringer vedtatt på Generalforsamling den 14.06.2007[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]